Governance & Compliance

Algemene informatie inzake vermogensbeheer bij Yield.inc

Hieronder volgt een beknopte weergave van relevante en actuele informatie over de beleggingsdienst die wordt verleend door Yield.inc B.V., hierna te noemen ‘Yield.inc’. Meer informatie over de dienstverlening is beschikbaar op de website van Yield.inc: www.yieldinc.com. Daarnaast kan voor meer informatie contact worden opgenomen met Folkert Mullemeister of Martijn Schoonhoven.

Martijn Schoonhoven, Directeur beleggingen
Martijn.schoonhoven@yieldinc.com

Folkert Mullemeister, Operationeel directeur
Folkert.mullemeister@yieldinc.com


Wijzigingen in dit document worden indien nodig periodiek kenbaar gemaakt op de website- en via het mobiele platform van Yield.inc. Indien er wezenlijke wijzigingen zijn in dit document zal Yield.inc haar cliënten daarvan in kennis stellen. De meest recente versie van de Algemene informatie inzake vermogensbeheer bij Yield.inc is beschikbaar op de website en via het mobiele platform van Yield.inc.

Toezicht
Yield.inc beschikt sinds 24 juni 2022 over een vergunning als beleggingsonderneming zoals bedoeld in artikel 2:96 Wft. Deze vergunning heeft betrekking op de beleggingsdienst vermogensbeheer.

Op grond van haar vergunning valt Yield.inc onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB). Ook is Yield.inc aangesloten bij Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD).

Autoriteit Financiële Markten (AFM)
Postbus 11723, 1001 GS Amsterdam
www.afm.nl

De Nederlandsche bank (DNB)
Postbus 98, 1000 AB Amsterdam
www.dnb.nl

Stichting Klachteninstituut Financiele Dienstverlening (KiFiD)
Postubus 93257, 2509 AG Den Haag
www.kifid.nl

Alle cliënten van Yield.inc hebben toegang tot het platform van Yield.inc. Dit platform is te bereiken via app.yieldinc.com en is beschikbaar op mobiel, tablet en desktop. Het platform geeft toegang tot persoonlijke informatie zoals de waarde van de beleggingen, afschriften, kwartaal- en duurzaamheidsrapportages en marktinformatie. Via de applicatie van Yield.inc kan tevens direct contact worden opgenomen met een medewerker van Yield.inc.

Persoonlijke informatie inzake de dienstverlening van Yield.inc, waaronder de periodieke rapportages, kan door Yield.inc in plaats van de applicatie ook via email aan cliënten worden verstrekt. Niet persoonlijke informatie over de dienstverlening wordt door Yield.inc verstrekt via de website en zal daarbij zorgdragen dat de informatie op de website actueel en toegankelijk is. Yield.inc is tussen 09:00 en 17:30 CET telefonisch bereikbaar op alle dagen waarop Euronext geopend is.

Rapportages
Ieder kwartaal zal Yield.inc aan cliënt een opgave verstrekken over zijn portefeuille. De rapportage bevat onder meer de volgende gegevens:De samenstelling van de portefeuille inclusief de waarden daarvan; Het portefeuilleresultaat van het lopende rapportage jaar in Euro’s en procenten; Een specificatie van alle mutaties, zoals aan- en verkopen, ontvangen dividenden en cashboekingen over het lopende rapportage jaar; Een specificatie van alle in rekening gebrachte kosten in de rapportage periode.

Naast de financiële rapportage wordt er ook per kwartaal een duurzaamheidsrapportage gegenereerd en beschikbaar gesteld in de applicatie van Yield.inc. Indien gewenst kunnen bovenstaande rapportages per post worden verstuurd. Neem hiervoor contact op met Yield.inc.

Cliënt Kwalificatie
Bij aanvang van de relatie wint Yield.inc relevante informatie in die betrekking heeft op de volgende facetten:
- Financiële positie;
- Beleggingsdoelstellingen;
- Kennis en ervaring;
- Risicobereidheid;
- Duurzaamheidsvoorkeuren.

Het is de verantwoordelijkheid van de cliënt om Yield.inc van volledige en actuele informatie te voorzien. Yield.inc heeft in haar AO/IC het beleid omtrent Cliënt kwalificatie opgenomen.

Alle cliënten worden in beginsel aangemerkt als niet-professionele belegger. Niet-professionele beleggers genieten de hoogste mate van bescherming. Enkel op verzoek kan dit door Yield.inc worden aangepast, mits er vanuit de cliënt wordt voldaan aan de daaraan gestelde voorwaarden. Deze voorwaarden zijn op verzoek beschikbaar. Yield.inc waarschuwt de cliënt bij voorbaat voor de gevolgen van het wijzigen van de kwalificatie en de daarmee samenhangende mogelijkheid van een verminderde bescherming en informatievoorziening.

Beloningsbeleid
Yield.inc kent een beheerst beloningsbeleid conform de regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2014. Dit beloningsbeleid geldt voor alle partners en medewerkers van Yield.inc. Naast een marktconform salaris kent Yield.inc de vrijheid om variabele beloningen uit te keren. Deze zijn discretionair, niet opeisbaar, mogen nooit aanleiding geven tot het nemen onverantwoorde risico’s en bedraagt nooit meer dan 20% van het totaal aan ontvangen jaarsalaris.

Het beloningsbeleid van Yield.inc is zo ingericht dat er voor niemand een prikkel bestaat om de eigen belangen of de belangen van Yield.inc te laten prevaleren boven een potentieel nadeel voor de cliënt. Op die wijze wordt er voor gezorgd dat er geen onnodige risico’s (waaronder duurzaamheidsrisico’s) door de medewerkers en partners worden genomen.

Yield.inc kent geen partners of medewerkers die meer dan €1.000.000 verdienen.

Beleid ter voorkoming van belangenconflicten
Yield.inc heeft een beleid ter voorkoming van (mogelijke) belangenconflicten. Dit beleid van Yield.inc strekt zich uit tot haar bestuurders/partners, werknemers, eventuele verbonden agenten, personen die direct of indirect zijn verbonden door een zeggenschapsband en Cliënten onderling.

Yield.inc is er alles aan gelegen om op een eerlijke, transparante en professionele wijze zaken te doen met haar relaties en cliënten, waarbij het belang van de cliënten voorop wordt gesteld. Desondanks kan het voorkomen dat er situaties ontstaan waarbij de belangen van Yield.inc en/of haar oprichters en de belangen van de cliënten in strijd met elkaar (kunnen) zijn. Yield.inc, haar partners en medewerkers kunnen beleggen en transacties doen in  dezelfde financiële instrumenten waarin cliënten van Yield.inc ook een positie in hebben. Om misbruik en voorkennis te voorkomen kent Yield.inc een strikt beleid ter voorkoming van marktmisbruik.

Indien een belangenconflict onvermijdelijk blijkt zal Yield.inc de betreffende cliënt(en) daarover nader informeren.

Order uitvoeringsbeleid
Yield.inc heeft een apart orderuitvoeringsbeleid. Dit beleid voorziet erin dat Yield.inc bij het uitvoeren van een order alle redelijke maatregelen neemt om het best mogelijke resultaat te behalen voor de cliënt. Het orderuitvoeringsbeleid kan worden geraadpleegd via de website van Yield.inc.

Uitbestedingsbeleid
Yield.inc ziet uitbesteding als een belangrijk instrument om zo de doelstellingen van Yield.inc te kunnen realiseren. Het uitbesteden van processen of activiteiten moet er primair voor zorgen dat de bedrijfsactiviteiten en daarmee de toegevoegde waarde voor cliënten wordt versterkt. Derden die door Yield.inc worden ingeschakeld worden zorgvuldig gekozen op basis van criteria die betrekking hebben op de specifieke uitbestede werkzaamheden. Yield.inc beoordeelt doorlopend of de door derden geleverde diensten voldoen aan de afspraken met en verwachtingen van Yield.inc. Voor meer informatie over het uitbestedingsbeleid kan contact worden opgenomen met de directie van Yield.inc.

Depotbank
Voor cliënten van Yield.inc wordt er een effectenrekening op persoonlijke titel geopend bij Van Lanschot Kempen. Yield.inc voert, op basis van de tripartiteovereenkomst, het beheer over deze effectenrekening.

Naast toegang tot de applicatie van Yield.inc krijgt de cliënt ook toegang tot de applicatie van de depotbank. Van Lanschot Kempen is wettelijk verplicht om gegevens zoals afschriften en fiscale jaaroverzichten te genereren en te distribueren.

Deposito garantiestelsel
Het geldsaldo op de effectenrekeningen valt onder de dekking van hetdepositogarantiestelsel (DGS) onze depotbank Van Lanschot Kempen. Dit geldt voor rekeningen die u nu opent en in de toekomst.

Beleggerscompensatiestelsel
Yield.inc valt onder het beleggingscompensatiestelsel. Op grond van deze regeling kunnen cliënten, mits wordt voldaan aam de daaraan gestelde voorwaarden, recht hebben op een maximaal bedrag van € 20.000 per persoon, indien Yield.inc onverhoopt niet voldoet aan haar verplichtingen inzake financiële instrumenten waar cliënten recht op hebben. Deze regeling is uitdrukkelijk niet bedoeld voor compensatie van verliezen voortvloeiend uit beleggingen. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen van Yield.inc.

Fondskosten
Fondskosten zijn kosten voor het beheer en het management van een beleggingsfonds. Deze kosten zijn verwerkt in de koers van het fonds, deze worden dus niet gefactureerd aan de cliënt. Onderstaand overzicht geeft van een aantal risicoprofielen de lopende fondskosten weer.

Vergelijkende kosten Maatstaf
De tarieven voor Yield.inc zijn beschikbaar op de website. De gepubliceerde beheertarieven betreffen een All-in fee en zijn exclusief BTW. Onderstaand overzicht laat de totale verwachte kosten zien van een beheerportefeuille bij Yield.inc met een omvang van € 1 miljoen in een neutraal profiel.

Vragen en Klachten
Voor vragen of klachten over de dienstverlening van Yield.inc kan contact worden opgenomen met de vermogensbeheerder. Indien de vermogensbeheerder de vraag of klacht niet naar tevredenheid of niet tijdig heeft afgehandeld, kan een klacht schriftelijk of per mail, voorzien van naam, adres en depotnummer en een duidelijke omschrijving van de vraag of klacht worden ingediend bij Yield.inc ter attentie van de compliance officer (compliance@yieldinc.com). Indien Yield.inc naar het oordeel van de cliënt een bij de compliance officer ingediende vraag of klacht niet naar tevredenheid of niet tijdig heeft afgehandeld, kan cliënt een geschil aanhangig maken bij KiFiD overeenkomstig de daarvoor geldende regelementen van KiFiD. Yield.inc heeft de uitspraken van KiFiD als bindend aanvaard. Cliënt kan een geschil over de dienstverlening van Yield.inc in plaats van aan KiFiD in eerste aanleg voorleggen aan de bevoegde rechter te Den Haag.

Partners Yield.inc