Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Vermogensbeheer Yield.inc B.V.

Yield.inc is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht naar Nederlands recht, statutair gevestigd in Den Haag, met adres Koninginnegracht 19, 2514 AB en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 80166229.

U kunt contact opnemen met Yield.inc op de volgende wijzen:

Schriftelijk:
Koninginnegracht 192514 AB
Den Haag
Telefonisch: 088 10 377 01
Per mail: info@yieldinc.com
www.yieldinc.com

Yield.inc beschikt over een vergunning zoals bedoeld in artikel 2:96 van de Wet op het financieel toezicht. Met deze vergunning oefent Yield.inc het bedrijf van vermogensbeheer uit. Yield.inc staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank N.V. (DNB).

Yield.inc communiceert met haar cliënten in het Nederlands tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Werkingssfeer
Deze algemene voorwaarden gelden voor alle bestaande en toekomstige rechtsverhoudingen tussen Yield.inc B.V., nader te noemen: “Yield.inc” of “wij” en de partijwaarmee zij een dienstverleningsrelatie aangaat, nader te noemen: “Cliënt” of “u”, voor zover daarvan niet is afgeweken bij (bijzondere) overeenkomst.

Definities
In aanvulling op de begrippen gedefinieerd in de overeenkomst tot vermogensbeheer tussen Yield.inc en Cliënt hebben de volgende begrippen in deze algemene voorwaarden de daarachter vermelde betekenis:
Cliënt: natuurlijke perso(o)n(en) of rechtspersoon op naam van wie een Rekening is gesteld;
Depotbank: de kredietinstelling waar Cliënt de Rekening aanhoudt en welke kredietinstelling de gelden en Financiële Instrumenten voor Cliënt bewaart.

Financieel Instrument: een financieel instrument zoals gedefinieerd in artikel 1:1 Wft;

KiFiD: Klachteninstituut Financiële Dienstverlening;

Markt: iedere handelsfaciliteit waar ook ter wereld waarop de betrokken financiële instrumenten en/of andere waarden worden verhandeld en/of plaats waar een Transactie bestemd is te worden uitgevoerd;Online omgeving: het persoonlijke online vermogensdashboard welke zowel via de app als via de website van Yield.inc is te benaderen;

Overeenkomst: een volledig ingevuld en door Cliënt rechtsgeldig ondertekende vermogensbeheerovereenkomst, met inbegrip van de , op grond waarvan Cliënt aan Yield.inc opdracht verleend tot het verlenen van beleggingsdiensten als nader bepaald in die overeenkomst, inclusief de bij die overeenkomst behorende bijlagen;

Platform: de persoonlijke digitale omgeving van Cliënt en die te bereiken is via een desktop en andere mobiele apparatuur waar Yield.inc Cliënt specifieke informatie met betrekking tot het Vermogen beschikbaar maakt;
Rekening: de geld- en effectenrekening(en) bij een bank ten name van Cliënt waarover Yield.inc in het kader van de Overeenkomst gevolmachtigd is te beschikken of krachtens opdracht tot het doen uitvoeren van een Transactie gevolmachtigd is te beschikken;

Transactie: het in overeenstemming met de Overeenkomt in opdracht en voor rekening en risico van Cliënt in het kader van het Vermogensbeheer uit te voeren of uitgevoerde transactie in Financiële Instrumenten;
Vermogen: de vermogensbestanddelen van Cliënt zoals aangehouden op de aan de Overeenkomst onderworpen Rekening(en) van Cliënt;

Vermogensbeheer: het ingevolge de Overeenkomst ten behoeve van Cliënt verrichten van alle beheers- en beschikkingshandelingen met betrekking tot het Vermogen, waaronder mede begrepen belegging, herbelegging, verkrijging, vervreemding en bezwaring van Financiële Instrumenten, andere activa en gelden, het aangaan van andere overeenkomsten met betrekking tot het Vermogen, het ontvangen van rente, dividenden en aflosbaar gestelde obligaties, en al hetgeen dat in verband daarmee nuttig of noodzakelijk is, met inachtneming van de Overeenkomst;

Website: de website van Yield.inc (www.yieldinc.com);

Wft: de Wet op het financieel toezicht en lagere regelgeving, zoals deze van tijd tot tijd gelden en de bij of krachtens deze wet gestelde of te stellen regels;

Wwft: de wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en alle bepalingen en regelgeving die in het kader hiervan zijn uitgevaardigd door toezichthouders en anderszins.

Uitvoering van de Overeenkomst
Yield.inc zal bij het uitvoeren van haar dienstverlening waaronder het Vermogensbeheer steeds de bij of krachtens de op Yield.inc van toepassing zijnde wet- en regelgeving de vereiste zorgvuldigheid in acht nemen en daarbij naar beste kunnen met de belangenvan Cliënt rekening houden.

Yield.inc is bevoegd in het kader van het Vermogensbeheer gebruik te maken van de diensten van derden. Yield.inc is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van door haar ingeschakelde derden indien zij aantoont dat zij bij de keuze van die derden de nodigezorgvuldigheid in acht heeft genomen.

Cliënt geeft Yield.inc uitdrukkelijk toestemming langs elektronische weg, waaronderbegrepen per e-mail aan een door Cliënt opgegeven e-mailadres en/of via de Online omgeving van Yield.inc en/of de Depotbank, informatie aan Cliënt te verschaffenomtrent de door Yield.inc en/of de Depotbank geadministreerde gegevens betreffendeCliënt en zijn Rekening. Deze informatie heeft mede betrekking opmededelingen, bevestigingen (waaronder wijzigingen in het beleggersprofiel), opgaven,rekeningafschriften, nota’s, duurzaamheids- en/of performance rapportages, (wijzigingen in) voorwaarden en overeenkomsten en overige informatie die Yield.inc, al dan niet uit hoofde van de Overeenkomst, dient/wil (te) verstrekken.

Volmacht
Cliënt verleent Yield.inc volmacht om te beschikken over de Rekening, echter uitsluitend voor zover noodzakelijk om het Vermogensbeheer te kunnen uitvoeren. Deze volmacht en de voorwaarden ervan is opgenomen in de Overeenkomst.

Gemachtigde
Cliënt is bevoegd om één of meerdere personen een volmacht verstrekken om te beschikken over de Rekening. Om deze machtiging jegens Yield.inc te laten gelden, dient een geldig machtingsformulier bij Yield.inc worden ingediend. Het machtigingsdocument kan worden opgevraagd bij uw Depotbank. Yield.inc is niet verplicht deze machtiging te accepteren.

Een volmacht door Cliënt aan een ander persoon in overeenstemming met dit artikel en welke door Yield.inc is geaccepteerd, blijft van kracht tot het moment de Cliënt deze volmacht schriftelijk heeft ingetrokken en Yield.inc heeft bevestigd kennis te hebben genomen van deze intrekking.

Informatieplichten van Cliënt
In het belang van een adequate dienstverlening wint Yield.inc voor zover relevant bijaanvang van de relatie informatie in - gelijk Cliënt die informatie aan Yield.inc verschaft -over de financiële positie van Cliënt, over zijn/haar kennis van, en ervaring met beleggen inFinanciële Instrumenten, zijn/haar beleggingsdoelstellingen en zijn/haar risicobereidheid. Het is de verantwoordelijkheid van Cliënt Yield.inc volledig en voldoende gedetailleerd deinformatie te verschaffen die Yield.inc vraagt alsmede - ongevraagd - informatie welke indat kader relevant is of kan zijn. Cliënt is verplicht Yield.inc onverwijld schriftelijk te berichten als wijziging optreedt in de in dit artikel bedoelde gegevens.

Het is de verantwoordelijkheid van Cliënt om op ieder verzoek van Yield.inc informatie verschaffen met betrekking tot zijn/haar financiële positie en/of andere voor het Vermogensbeheer relevante onderwerpen.

Indien en zodra er wijzigingen zijn opgetreden in aan Yield.inc verstrekte informatie ten aanzien van de financiële positie van Cliënt en/of andere in het kader voor het Beheer relevante onderwerpen, zal Cliënt Yield.inc hier onverwijld over informeren, waarna Cliënten Yield.inc in overleg treden hoe hiermee om te gaan.

Cliënt garandeert dat alle door hem/haar mondeling of schriftelijk aan Yield.inc verstrekte ennog te verstrekken informatie over de in dit artikel genoemde onderwerpen, volledig enjuist is. Op Yield.inc rust geen verplichting de door Cliënt verstrekte informatie opjuistheid te controleren. Cliënt is zich ervan bewust dat onjuiste en/ of onvolledigeinformatie ertoe kan leiden dat Yield.inc Transacties uitvoert die niet passend of zelfs nadelig voor Cliënt kunnen zijn.

Indien Yield.inc redelijkerwijs van mening kan zijn dat Cliënt informatie achterhoudt en/of er zich een belangrijke wijziging voordoet in een van de hiervoor bedoelde gegevens of Cliënt niet meer verkeert of op korte termijn niet meer zal verkeren in de positie dat hij/zij naar het oordeel van Yield.inc verliezen zal kunnen dragen, is Yield.inc bevoegd Transacties uit te stellen of anderszins het Vermogensbeheer op te schorten of te weigeren.

Cliëntclassificatie
Alvorens met het Vermogensbeheer aan te vangen classificeert Yield.inc een cliënt als“professionele” of “niet-professionele” belegger in de zin van de Wft. Deze cliëntclassificatie legt Yield.inc schriftelijk vast.

Yield.inc classificeert Cliënt ingevolge de Wft doorgaans als niet-professionele belegger, hetgeen inhoudt dat Cliënt de maximaal wettelijke bescherming geniet. Yield.inc hecht veel waarde aan de wettelijke bescherming die Cliënt geniet als niet-professionele belegger.

In bepaalde gevallen kan Yield.inc, in afwijking van bovenstaande kwalificeren als professionele belegger. De Cliënt dient dan te voldoen aan de omvangsvereisten of doelstellingscriteria zoals gesteld in de Wft.

Cliënt dient Yield.inc gevraagd en ongevraagd alle informatie te verschaffen die voor Yield.inc in het kader van de classificatie en de vaststelling van het risicoprofiel relevant zijn. Cliënt garandeert dat de verstrekte informatie met betrekking tot de classificatie te allen tijde correct is.

Cliëntprofiel en Wwft
Ingevolge op Yield.inc toepasselijke wet- en regelgeving en de Wwft beschikt Yield.inc over procedures en maatregelen met betrekking tot de acceptatie, identificatie en verificatie van Cliënten. Ook vindt review en monitoring van activiteiten en/of transacties plaats.

De cliënt is dan ook verplicht aan Yield.inc alle medewerking te verlenen en informatie te verstrekken voor het vaststellen en verifiëren van onder meer uw identiteit en de herkomst van uw vermogen. Wijzigingen in deze in het kader van de Wwft aan Yield.inc verstrekte gegevens moeten zo spoedig mogelijk schriftelijk aan Yield.inc worden medegedeeld. Yield.inc mag van documenten, waaruit deze gegevens blijken, kopieën maken, de gegevens registreren en bewaren.

Yield.inc wint bij Cliënt informatie in over zijn/haar financiële positie, kennis, ervaring, beleggingsdoelstelling en risicobereidheid. Deze informatie dient voor de vastlegging van het risicoprofiel van Cliënt, waarbij Cliënt verplicht is deze informatie volledig en voldoende actueel te verstrekken.

Wijzigingen van informatie als bedoeld in bovenstaande alinea dient Cliënt zo spoedig mogelijk aan Yield.inc te melden.

Door aanvaarding van deze algemene voorwaarden verklaart Cliënt zich bewust van feit dat het niet juist of onvolledig informeren van Yield.inc als bedoeld in bovenstaande alinea’s ertoe kan leiden dat Yield.inc een risicoprofiel hanteert dat niet passend is voor de specifieke situatie van Cliënt. Dit kan tot gevolg hebben dat Yield.inc niet in staat is de passendheid van haar dienstverlening te toetsen en daarmee onvoldoende het belang van de Cliënt behartigt.
Het is Yield.inc toegestaan om zonder meer af te gaan op de door Cliënt mondeling en schriftelijke verstrekte informatie met betrekking tot het te hanteren risicoprofiel. Yield.inc is niet verplicht deze informatie op juistheid te toetsen.

Informatie en communicatie
Persoonlijke informatie inzake het Vermogensbeheer, waaronder begrepen (periodieke) rapportages, wordt door Yield.inc in plaats van op papier via de beveiligde online omgeving aan Cliënt verstrekt. Indien de Cliënt zijn/haar rapportages op papier wenst te ontvangen, dient dat schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

Yield.inc rapporteert na afloop van ieder kwartaal over de het Vermogen op financiële parameters en op het gebied van duurzaamheid. Deze kwartaalrapportage wordt verstrekt aan de Cliënt en bevat de volgende informatie:
NAW gegevens van de CliëntPerformance (rendement) van het Vermogen over het lopende jaarHistorische performance van het Vermogen over de afgelopen jarenEen overzicht van het resultaat (rendement) van het Vermogen over de verslagperiodeSamenstelling van het Vermogen gewaardeerd op marktwaarde en de verdeling en resultaten per categorie Financiële InstrumentenTransactie- en mutatieoverzicht inzake het VermogenVergelijkende kostenmaatstaf (overzicht van de gemaakte kosten) ten laste van het VermogenEen vergelijking van de resultaten over de verslagperiode met de gehanteerde benchmarkhet totaal bedrag aan ontvangen dividenden, rente en andere ontvangen betalingen ten behoeve van het Vermogen over de verslagperiodeindien van toepassing op de verslagperiode informatie over andere corporate actions waardoor rechten worden verkregen.

Niet persoonlijke informatie inzake het Vermogensbeheer van Yield.inc wordt verstrekt via de Website en in de Online omgeving. In sommige gevallen kan Yield.inc ook informatie per e-mail verstrekken. Yield.inc draagt zorg voor de actualiteit van de verstrekte informatie.

De communicatie tussen Cliënt en Yield.inc kan mondeling of schriftelijk geschieden. Onder schriftelijk wordt verstaan iedere door Yield.inc geaccepteerde duurzame gegevensdrager waaronder in ieder geval e-mail en brief.
Cliënt dient steeds te beschikken over een e-mailadres en dient Yield.inc mee te delen naar welk e-mailadres voor hem/haar bestemde stukken gezonden dienen te worden. Adreswijzigingen (incl. wijzigingen in het e-mailadres) dient Cliënt tijdig en schriftelijk aan Yield.inc mee te delen.

Cliënt dient de door aan hem ter beschikking gestelde Identificatiecodes, formulieren, informatiedragers en communicatiemiddelen zorgvuldig te bewaren en te behandelen. Cliënt zal bij het gebruik van de op het Platform door of via Yield.inc ter beschikking gestelde formulieren, informatiedragers en communicatiemiddelen alle toepasselijke veiligheidsvoorschriften opvolgen. De voor het Platform benodigde identificatiecode is strikt persoonlijk. Cliënt is verplicht ten aanzien van de voor het Platform benodigde identificatiecode strikte geheimhouding tebetrachten.

Indien Cliënt enige onregelmatigheid zoals verlies, diefstal of misbruik met betrekking tot de voor het Platform benodigde identificatiecodes, formulieren, informatiedragers of communicatiemiddelen constateert, dient hij/zij daarvan terstond mededeling te doen aan Yield.inc. Tot het moment waarop Yield.inc deze mededeling ontvangt, mits de eventuele schriftelijke bevestiging daarvan ook tijdig is ontvangen, zijn de gevolgen van het gebruik van voor het Platform benodigde identificatiecodes, formulieren, informatiedragers of communicatiemiddelen voor rekening en risico van Cliënt, tenzij Cliënt aantoont dat Yield.inc opzet of grove schuld te verwijten is. Daarna zijn die gevolgen voor rekening en risico van Yield.inc, tenzij Yield.inc aantoont dat Cliënt opzet of grove schuld te verwijten is.

Een mondelinge mededeling inzake enige onregelmatigheid dient terstond schriftelijk door Cliënt aan Yield.inc te worden bevestigd.

Yield.inc is bevoegd om voor zover vereist op grond van toepasselijke wet- en regelgeving van ieder telefoongesprek een opname te maken en deze en iedere andere vorm van communicatie tussen haar en Cliënt op te slaan op een (digitale) gegevensdrager. Yield.inc is bevoegd om deze gegevens als bewijsmiddel te gebruiken.

Op verzoek van Cliënt verstrekt Yield.inc de op het Platform beschikbare informatie ook op papier.

10. Bewaring gelden en/of Financiële Instrumenten door de Depotbank

Yield.inc zal gelden en/of Financiële Instrumenten behorend tot het Vermogen niet in ontvangst of onder zich nemen, maar voor het Vermogensbeheer in beginsel gebruik maken van de volmacht zoals opgenomen in de Overeenkomst.
In geval van deelname in beleggingsinstellingen en instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe) is het soms niet mogelijk om via de Depotbank in te schrijven. In een dergelijk geval wordt het betreffende deelnemingsrecht niet bewaard door de Depotbank. Het deelnemingsrecht wordt dan geadministreerd bij de administrateur of beheerder van de betreffende beleggingsinstelling of icbe.

11. Persoonsgegevens

Cliënt gaat akkoord met opneming van persoonsgegevens hem/haar aangaande in deadministratie van Yield.inc. Deze persoonsgegevens omvatten naam, adres, woonplaats ende overige gegevens die bij of naar aanleiding van de Overeenkomst zijn verstrekt. Yield.inc zal de gegevens vertrouwelijk behandelen en deze niet aan derden ter beschikking stellen, tenzij deze noodzakelijk zijn voor het (doen) uitvoeren van een Transactie uit hoofde van het Vermogensbeheer of deze op grond van een wettelijk voorschrift ter beschikking gesteld moeten worden.
Yield.inc heeft het recht om in overeenstemming met de Wft telefoongesprekken op een geluidsdrager vast te leggen. Yield.inc is niet verplicht om aldus vastgelegde gesprekken langer dan een halfjaar te bewaren en/of te archiveren dan wel aan Cliënt ter beschikking te stellen in welke vorm dan ook. Yield.inc heeft het recht om dergelijke opnamen als bewijsmiddel te gebruiken.Het Privacy Beleid van Yield.inc is beschikbaar op de Website.

12. Wijze van Vermogensbeheer
Yield.inc zal bij het Vermogensbeheer steeds de vereiste zorgvuldigheid in acht nemen ennaar beste kunnen rekening houden met de gerechtvaardigde belangen van Cliënt.

Onverminderd het verder in de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden bepaalde zal Yield.inc vrij zijn in de wijze van belegging en herbelegging van het Vermogen en zal Yield.inc steeds bevoegd zijn om bestaande Financiële Instrumenten door andere te vervangen.

Ter uitvoering van het Vermogensbeheer zal Yield.inc Transacties uitvoeren bij de Depotbank of bepaalde brokers. Yield.inc streeft ernaar dat het best mogelijke resultaat voor het Vermogen wordt behaald bij de uitvoering van de door Yield.inc ter uitvoering van het Vermogensbeheer geïnitieerde orders, rekening houdende met de daaromtrent ingevolge MiFID gestelde eisen ('best execution') zoals vastgelegd in de Best Execution Policy van Yield.inc welke beschikbaar is gesteld op de Website. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar de totale prestatie (art 4:90 a lid 3 Wft: “de prijs van het Financiële Instrument en de uitvoeringskosten”), maar speelt ook het geboden serviceniveau en de aanwezige ervaring een belangrijke rol. Yield.inc verklaart dat het ten behoeve van Cliënt uitvoeren van Transacties door de Depotbank of broker in dat beleid past.  Yield.inc zal jaarlijks, of zoveel vaker als daarvooraanleiding is, beoordelen of bijstelling van het beleid nodig is waarbij ook rekening wordt gehouden met het best execution beleid van de Depotbank(en) waar Transacties worden uitgevoerd.

Yield.inc is gerechtigd, maar niet verplicht, om op basis van de in de Overeenkomst gegeven volmacht het stemrecht op onder het Vermogensbeheer vallende Financiële Instrumenten uit te oefenen. Cliënt blijft gerechtigd om zelf het stemrecht uit te oefenen op voorwaarde dat deze Yield.inc daarvan vooraf op de hoogte stelt.

13. Best Execution Policy
Alle Transacties worden uitgevoerd in overeenstemming met de ‘Best Execution Policy’ van Yield.inc. Deze policy is gepubliceerd op de Website. Yield.inc heeft het recht de ‘Best Execution Policy’ te wijzigen. De betreffende wijzigingen zijn van kracht dertig kalenderdagen vanaf de dag dat de gewijzigde versie op de Website is gepubliceerd.

14. Beleggerscompensatiestelsel
Op grond van de beleggerscompensatieregeling ('BCR') als vervat in artikel 8 tot en met 29van het Besluit bijzondere prudentiële maatregelen, beleggerscompensatie endepositogarantie Wft heeft een Cliënt die voldoet aan de voor toepasselijkheid van de BCRgestelde criteria recht op een in het BCR genoemd maximum bedrag (dat bedrag geldt pergerechtigde als er sprake is van meerdere gerechtigden tot de Rekening) indien de Depotbank die Financiële Instrumenten of gelden aanhoudt onverhoopt niet kan voldoen aan haar verplichtingen tot teruggave van Financiële Instrumenten en/of gelden waar Cliënt recht op heeft. Dergelijke situaties zouden zich kunnen voordoen bij een faillissement of surséance van betaling van de Depotbank. De BCR is uitdrukkelijk niet bedoeld voor de compensatie van verliezen voortvloeiende uit beleggingen ter uitvoering van het Vermogensbeheer. Voor beantwoording van de vraag of een beroep op de BCR mogelijk is en de hoogte van het maximum bedrag, is de officiële tekst van de BCR bepalend. De tekst van bovenbedoeld besluit is onder andere te vinden op de website van de AFM: www.AFM.nl.

15. Provisies en vergoedingen
Yield.inc mag geen vergoeding (provisie) ontvangen van aanbieders van financiële producten. Yield.inc is bevoegd om voor het Vermogensbeheer vergoedingen en kosten in rekening te brengen. Yield.inc behoudt zich het recht voor de vergoeding(en) als vermeld in deOvereenkomst te wijzigen indien de omstandigheden daartoe aanleiding geven. In dat geval heeft Cliënt het recht binnen dertig dagen na afkondiging van een verhoging de Overeenkomst op te zeggen op de wijze zoals is bepaald in de Overeenkomst.
In geval een vergoeding verschuldigd is over een kortere periode dan vermeld in deOvereenkomst zal de over die periode aan Yield.inc betaalde vergoeding pro rata worden berekend en kan het te veel betaalde worden gerestitueerd.

16. Beleggingsrisico’s
De kenmerken van de Financiële Instrumenten waarop de dienstverlening van Yield.inc betrekking heeft, waaronder de aan die Financiële Instrumenten verbonden specifieke beleggingsrisico’s, zijn nader toegelicht in het document ’dienstverlening Yield.inc’ die op de Website is in te zien en onderdeel uitmaken van deze algemene voorwaarden. Deze toelichting is niet uitputtend. Yield.inc zal Cliënt op diens eerste verzoek aanvullende informatie verstrekken.
De Cliënt verklaart dat hij de risico’s verbonden aan het Vermogensbeheer waaronder het doen van Transacties in Financiële Instrumenten begrijpt en aanvaardt en staat ervoor in dat hij/zij in staat is het verlies te dragen dat uit het Vermogensbeheer kan voortvloeien.Indien de Cliënt (mede) belegt met geleend geld, schept dit extra risico’s, onder meer het risico dat de onderpandswaarde van zijn Financiële Instrumenten door koersdaling onvoldoende wordt en de Cliënt zekerheden moet aanvullen en zelfs dat na liquidatie van zijn Financiële Instrumenten een schuld overblijft. Alsdan is er ook het risico dat eerdermet Yield.inc afgesproken beleggingsdoelstellingen of beoogde rendementen niet (meer) gerealiseerd kunnen worden. De Cliënt verklaart deze risico’s te begrijpen en te aanvaarden en staat ervoor in dat hij in staat is deze te dragen.

Het is doorgaans niet mogelijk hoge rendementen te verwerven zonder grote risico’s te nemen. De Cliënt verklaart dat deze basisbeginselen hem bekend zijn.

17. Aansprakelijkheid

Yield.inc is ten opzichte van Cliënt niet aansprakelijk voor handelen of nalaten van door Cliëntop advies van Yield.inc ingeschakelde derden (zoals (Depot)banken). Cliënt vrijwaart Yield.inc voor aanspraken van deze derden.
Yield.inc zal niet aansprakelijk zijn voor door Cliënt in verband met het Vermogensbeheergeleden schade (zowel directe, indirecte als gevolgschade) als gevolg van waardedaling,koersdaling, of een andere oorzaak, behalve indien en voor zover (rechtens) komt vast testaan dat deze schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of grove schuld bij het verrichten van het Vermogensbeheer door Yield.inc. Indien Cliënt van mening is dat Yield.inc naar hetoordeel van Cliënt toerekenbaar tekort is geschoten in haar dienstverlening, danwel in dedoor haar daarbij te betrachten zorgvuldigheid is Cliënt gehouden om onverwijld maatregelen te nemen ter minimalisatie van de beweerdelijk geleden en te lijden schade enter voorkoming van aantasting van de bewijspositie van Yield.inc.

18. Wijzigingen wet- en/of regelgeving en Overeenkomst
Mocht er gedurende de looptijd van de Overeenkomst door de Wft (of een wet die daarvoor in de plaats treedt) nadere eisen worden gesteld aan de Overeenkomst als gevolg waarvan aanpassingen van de Overeenkomst of de algemene voorwaarden benodigd zijn, zal Yield.inc deze aanpassingen schriftelijk aan Cliënt mededelen. Cliënt zal geacht worden akkoord te zijn met de op grond van de Wft (of een wet die daarvoor in de plaats treedt) benodigde aanpassingen als hij/zij niet binnen één maand na die mededeling schriftelijk aan Yield.inc heeft laten weten dat hij/zij niet akkoord is. De aangepaste bepalingen zullen na één maand na mededeling daarvan automatisch deel uit maken van de Overeenkomst en de algemene voorwaarden.

Overige wijzigingen van- of aanvullingen op de Overeenkomst kunnen slechts schriftelijk worden Overeengekomen met instemming van alle partijen. Overige wijzigingen van de algemene voorwaarden geschiedt in overeenstemming met artikel 22 van deze algemene voorwaarden.

Cliënt kan een wijziging doorvoeren in zijn/haar risicoprofiel. Een wijziging van het risicoprofiel van een Cliënt wordt pas doorgevoerd op het moment dat Yield.inc een getekende bevestiging waarin de wijzigingen in het risicoprofiel wordt uiteengezet heeft ontvangen van Client en Yield.inc heeft beoordeeld dat het Vermogensbeheer kan worden voortgezet op grond van het gewijzigde risicoprofiel.

19. Geschillen
Yield.inc heeft als doel haar Cliënten zo goed mogelijk te bedienen, waarbij het streven is een zo hoog mogelijk klanttevredenheid te bereiken. Het ligt dan ook in de aard van Yield.inc om zo snel als mogelijk negatieve gevoelens van ontevredenheid weg te nemen alvorens deze tot een klacht kunnen leiden. Cliënten zijn ons grootste goed en daarnaast de beste ambassadeurs van Yield.inc.

Mocht een Cliënt een klacht hebben dan dient deze klacht binnen 30 dagen nadat het feit waarover wordt geklaagd zich heeft voorgedaan door Cliënt voorgelegd te worden aan Yield.inc. Indien Yield.inc de klacht niet naar tevredenheid van Cliënt heeft afgehandeld, kan Cliënt het geschil vervolgens voorleggen aan de Ombudsman Financiële Dienstverlening van het KiFiD. Informatie over het KiFiD, het Reglement Ombudsman Financiële Dienstverlening en het Reglement Geschillencommissie Financiële Dienstverlening zijn te vinden op de website van het KiFiD: www.kifid.nl. Yield.inc zal de uitspraak van KiFiD (in eerste aanleg) respecteren.

De Cliënt kan een klacht ook direct voorleggen aan de AFM of aan de bevoegde rechter in Nederland.

20. Diversen
Naar beste weten van Yield.inc zijn er geen belangentegenstellingen met Cliënt en/of tussenCliënt en andere cliënten. Als zich een belangentegenstelling mocht voordoen, zal Yield.inc de betreffende Cliënt(en) hiervan in kennis stellen. In geval van een belangentegenstelling tussen Yield.inc en Cliënt zal het belang van Cliënt voor gaan. Als en voor zover het in deze algemene voorwaarden bepaalde afwijkt van het bepaalde in de Overeenkomst, geldt het bepaalde in de Overeenkomst.

Transacties die op de datum van eindigen van de Overeenkomst nog niet zijn afgewikkeld, zullen door Yield.inc zoveel mogelijk overeenkomstig de bepalingen van de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden worden afgewikkeld, tenzij Cliënt en Yield.inc schriftelijk anders overeenkomen.

Indien Cliënt in surseance van betaling of faillissement geraakt of (als Cliënt eenrechtspersoon is) wordt ontbonden of (als Cliënt een natuurlijk persoon is) overlijdt, ondercuratele wordt gesteld of zijn vermogen geheel of gedeeltelijk onder bewind wordt gesteld,eindigt de relatie en daarmee de Overeenkomst daardoor niet onmiddellijk vanzelf. Als zich één van de genoemde omstandigheden voordoet, zijn Cliënt en diens rechtsopvolgers onder algemene of bijzondere titel of zijn gemachtigde(n) verplicht dit onmiddellijk schriftelijk aan Yield.inc mee te delen, waarna Yield.inc met hem, haar of hen in overleg treedt. Het Vermogensbeheer wordt dan opgeschort vanaf het moment dat bovenbedoelde mededeling door Yield.inc is ontvangen en redelijkerwijs in haar administratieve organisatie kan zijn verwerkt, in die zin dat Yield.inc vanaf dat moment geen beheerdaden meer verricht ten behoeve van het Vermogen. Partijen zullen dan afspreken of het Vermogensbeheer - al danniet op gewijzigde grondslag - wordt voortgezet; alles onverminderd de bevoegdheid vanYield.inc om de relatie met onmiddellijke ingang te beëindigen.

21. Overlijden client
Yield.inc dient zo spoedig mogelijk op de hoogte te worden gesteld van het overlijden van Cliënt en de wijze waarop de erfgenamen van Cliënt het Vermogensbeheer wensen voort te zetten.

Zodra Yield.inc van het overlijden van Cliënt op de hoogte is zullen de Rekeningen worden geblokkeerd totdat door de nabestaande kan worden aangetoond wie de gemachtigde is tot de bewuste Rekening. Bewijs van de beschikkingsbevoegdheid over de Rekening(en) dient jegens Yield.inc te worden aangetoond aan de hand van een verklaring van erfrecht welke is afgegeven door een Nederlandse bevoegde notaris. Alle door Cliënt verleende volmachten vervallen bij diens overlijden.

22. Wijzigingen
Deze meest recente versie van deze algemene voorwaarden is op de Website beschikbaar. Yield.inc is te allen tijde bevoegd de algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk te wijzigen of aan te vullen. Yield.inc zal Cliënt schriftelijk in kennis stellen van wijzigingen en aanvullingen en deze toelichten op de Website.

Wijzigingen en aanvullingen van de algemene voorwaarden door Yield.inc zullen zowel voor Yield.inc als voor Cliënt bindend zijn, dertig kalenderdagen nadat Yield.inc aan het haar bekende (e-mail)adres van Cliënt en/of op de Website mededeling heeft gedaan van de wijzigingen en aanvullingen.

23. Toepasselijk recht
Op deze algemene voorwaarden en de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.